Ahogy majdnem minden honlap, úgy a matraszele.hu is használ sütiket a weboldalain.

Az oldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.

Közérdekű adatok

2.10. Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adatok megismerési rendje
SZABÁLYZAT


A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ

A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK


RENDJÉRŐL


Hatályos: 2013. április 15-től


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény 30. §-ának (6) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésének h) pontja alapján Mátraszele Község Önkormányzatnál (a továbbiakban: Önkormányzat) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét az alábbiak szerint határozom meg:

1. A Szabályzat célja

A Szabályzat célja, hogy meghatározza a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének-, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.

2. A Szabályzat hatálya

E Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az Önkormányzat
kezelésében lévő közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok, valamint az önkormányzat feladat- és hatáskörében eljáró személy nevére, feladatkörére, munkakörére, vezetői megbízására, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adatára, valamint azon a személyes adataira melyek megismerhetőségét törvény írja elő irányuló (továbbiakban együtt: közérdekű adat) igénylésénél, továbbá
hatásköre és illetékessége szerint kezelésében álló közérdekű adatok közzétételénél.

3. Értelmező rendelkezések

E Szabályzat alkalmazása során:

1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

3. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

6. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

7. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;


4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény (továbbiakban: igény) és intézése


4.1. Az igény benyújtása:

A közérdekű adat megismerése iránt bárki
szóban,
írásban vagy
elektronikus úton
igényt nyújthat be.

4.2. Az igény benyújtásának helye és módja

4.2.1. Szóbeli igények benyújtása

a.) személyesen: az Önkormányzat hivatalában (Szabadság út 65. szám) , ügyfélfogadási időben.
b.) telefonon a következő telefonszámon: 32/340-122

4.2.2. Írásbeli igények benyújtása


a.) személyesen: az Önkormányzat hivatalában (Szabadság út 65. szám)
b.) postai úton: az Önkormányzatnak címzett levélben,
c.) elektronikus úton: a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levélben,
d.) faxon: 32/340-122 faxszámon történhet.

Az igénylő közérdekű adat megismerésére vonatkozó írásbeli igényét benyújthatja
az általa írt igénylési formában, vagy
az e célra rendszeresített igénybejelentő lapon (1. számú melléklet)

4.3. A benyújtott igények teljesítése


4.3.1. A közérdekű adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről a jegyző által kijelölt adatszolgáltatásra köteles ügyintéző gondoskodik.

4.3.2. A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha
az igénylő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő,
az igényelt adat az Önkormányzat honlapján vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra került,
az igényelt adat az Önkormányzat munkatársainak nevére, beosztására, hivatali elérhetőségére vonatkozik,
az igény az Önkormányzat eljárására, hatáskörére, az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető.

Amennyiben a szóban előterjesztett igény szóban nem válaszolható meg, az igénylésről feljegyzést kell készíteni és az igénylőt tájékoztatni kell arról, hogy igényének teljesítésére írásban kerül sor.

A telefonon érkező, a közérdekű adat közlésére irányuló igényekkel kapcsolatos hívásokat a feladatkör szerint illetékes ügyintézőhöz kell kapcsolni.

4.3.3. Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az önkormányzat aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon (pl. írásban, elektronikus úton) kell – a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a tudomásra jutást követő – legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

4.3.4. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt. Az értesítésben tájékoztatni kell az igénylőt arról, hogy – az igényének nem teljesítése miatt – bírósághoz fordulhat.

4.3.5. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar nyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az által értett más nyelven fogalmazza meg.

4.3.6. Az adatokat tartalmazó dokumentumokról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A fénymásolat elkészítése annak a szervezeti egységnek a feladata, ahol az adatokat tartalmazó dokumentumot tárolják.

4.3.7. A másolat készítéséért – legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 8. § (16) bekezdésében előírtak alapján elkészített, az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzatban foglaltak szerint költségtérítést állapítunk meg, melynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. A költségtérítésről Mátraszele Község Önkormányzat polgármesteri hivatala számlát állít ki.

4.3.8. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

4.3.9. A közérdekű adatigénylésre adott válasz kiadmányozására a egyző jogosult.


5. Adatvédelmi előírások

5.1. Az Önkormányzat által közzétett adatok megismerését regisztrációhoz, személyazonosító adatok közléséhez nem lehet kötni. Az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.

5.2. Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez – beleértve az esetleges költségek megfizetését is – elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

5.3. A személyes adatok törlése érdekében a közérdekű adatok igénybejelentő nyomtatványán (1. számú melléklet) külön rész szolgál a személyes adatok rögzítésére. Az adatszolgáltatás teljesítését követően ezt a – személyes adatokat tartalmazó – részt le kell választani a nyomtatványról és gondoskodni kell annak megsemmisítéséről.

6. Adatszolgáltatás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény 30. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

Az adatszolgáltatás teljesítéséért az önkormányzat jegyzője felelős.


7. A kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje

7.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 1., 3. pontjában meghatározott közzétételi kötelezettség teljesítése

Az Önkormányzat éves költségvetését, a számviteli törvény szerinti beszámolóját, vagy éves költségvetési beszámolóját – a változásokat követően azonnal – honlapján közzéteszi és az adatok hozzáférhetőségét a közzétételt követő legalább 10 évig biztosítja.

Az Önkormányzat által nyújtott, az államháztartási törvény szerinti költségvetési támogatások
kedvezményezettjeinek nevére,
a támogatás céljára, összegére,
továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat
az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Honalapon történő közzététel esetén legalább öt évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét.

A közzétételre nem kerül sor, ha a közzététel előtt támogatást visszavonják, vagy arról a kedvezményezett lemond.

A közzétételi kötelezettség teljesítéséért a jegyző felelős.

7.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott közzétételi kötelezettség teljesítése

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó
a szerződést kötő felek nevét,
a szerződés értékét,
a szerződés időtartamát (határozott időre kötött szerződés esetében),
valamint az említett adatok változásait

az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül.

A közzétételi kötelezettség teljesítéséért a jegyző felelős.

A közérdekű adatok – a hivatkozott jogszabályban leírt módon és időpontban történő – közzétételéért felelős személyek:

Sorsz.
Kötelezően közzéteendő közérdekű adat megnevezése
Közzétételért felelős személy

A jelen szabályzat 2013. április 15-től lép hatályba, a korábban érvényben volt szabályzat ettől az időponttól hatályát veszti.

Mátraszele, 2013. április 10.


Babjákné Bocsok Anna
jegyző


igénybejelentő lap közérdekű adat megismeréséhez
Megismerési nyilatkozat

Read 1516 times Last modified on hétfő, 28 november 2016 17:06

Hirdetmények

Keresés

Közadatkereső

KÖZADATKERESŐ